REGULAMIN WYSYŁANIA SMS dla numeru 7420

§1. Uwagi ogólne

1. Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady i koszty związane z korzystaniem z usług i serwisów przeznaczonych na telefony komórkowe, dostępnych na numerach o podwyższonej opłacie (numerach Premium SMS/MMS).
2. „Premium SMS/MMS” (dalej „Usługa”) – usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem (tzw. usługa o podwyższonej opłacie), o charakterze jednorazowym, która zamawiana jest przez abonentów i realizowana na ich żądanie zgłoszone zgodnie z art. 64 ust. 8 w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
3. Podmiotem realizującym usługę o podwyższonej opłacie jest
Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt, z siedzibą Hallera 190/6, 53-203 Wrocław , Polska, KRS 0000225394 (dalej Wykonawca).
4. Usługa przeznaczona jest dla abonentów w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego. Każdy abonent (dalej uczestnik lub abonent), przed zamówieniem usługi zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji postanowień regulaminu, należy odstąpić od wysłania SMS pod numer o podwyższonej opłacie.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby zamówić i pobrać usługę na telefon komórkowy należy wysłać na wskazany w opisie usługi numer Premium SMS/MMS wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie zamawianej treści (usługi) na telefon.
2. Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości Premium SMS/MMS to:
numer 7420 – cena 4 zł / 4,92 zł. z VAT;
3. Wysyłając SMS pod numer Premium SMS/MMS, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, abonent zgadza się na obciążenie go przez operatora telekomunikacyjnego opłatą, wynikającą z cennika oraz zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych a także niezwłoczne dostarczenie mu usługi. Po wykonaniu usługi nie ma możliwości rezygnacji z wysłanych SMS/MMS pod numer Premium SMS/MMS oraz zwrotu wykorzystanej usługi.
4. W celu uruchomienia środków nadzoru przy korzystaniu z Premium SMS/MMS należy bezpośrednio skontaktować się z odpowiednim Operatorem GSM.
5. Wiadomość Premium SMS/MMS może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego.
6. W odpowiedzi na zamówienie Użytkownik otrzyma Usługę, która obejmuje produkt lub zakładkę WAP do pobrania elementu graficznego lub elementów (w zależności od zamawianej treści),
7. Opłata za transfer danych nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM.
8. W przypadku wysłania Premium SMS/MMS o błędnej treści, opłata zostanie naliczona przez operatora telekomunikacyjnego zgodnie z cennikiem, a Wykonawca powiadomi Użytkownika o nierozpoznanej treści zamówienia.
9. Żadna informacja zamieszczona na stronach www/wap usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
10. Abonentom przysługuje prawo do wykorzystania usługi tylko w zakresie użytku osobistego.
11. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie usług jest zabronione.

§3. Odpowiedzialność

1. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie.
2. Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji wieku czy innych danych użytkowników korzystających z Premium SMS/MMS.
3. Zabrania się korzystania z usług w sposób naruszający niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa czy w sposób naruszający prawa osób trzecich.
5. W przypadku korzystania z usług w sposób naruszający postanowienia niniejszego regulaminu, użytkownik dopuszczający się naruszeń przejmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone jego działaniem.

§4. Reklamacje

1. Reklamacje i pytania można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fundacjadlazwierzat.pl Ponadto abonenci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 576 091 472 .
2. Każda reklamacja winna zawierać czytelny numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie abonenta składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, podpis).
3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca poinformuje reklamującego o wyniku rozpoznania reklamacji pisemnie na wskazany przez niego adres.
4. W celu kontroli wykorzystywania usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie abonent powinien zgłosić się bezpośrednio do operatora telekomunikacyjnego, z którym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wykonawca nie ma dostępu do kont abonenckich prowadzonych przez operatorów telekomunikacyjnych.
5. W przypadku niemożności wysłania Premium SMS/MMS z zamówieniem należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym i w razie potrzeby usunąć blokadę połączeń z numerami o podwyższonej opłacie lub ustawić odpowiedni limit dopuszczalnych kosztów.

§ 5. Zakres przetwarzanych danych

1. Wykonawca nie gromadzi danych osobowych abonentów w związku z korzystaniem przez abonentów z usług.
2. Wykonawca identyfikuje uczestników wyłącznie poprzez numer telefonu komórkowego wykorzystanego przez uczestnika do zamówienia usługi, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
3. Jeżeli w związku z postępowaniem reklamacyjnym abonent ujawni swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzania wyłącznie w sposób doraźny, i tylko dla celów, w jakich zostaną one udostępnione, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i polityką prywatności. Wraz z ustaniem lub zrealizowaniem celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione, będą one trwale usunięte.

§6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
2. Wykonawca zachowuje w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez użytkowników. Za uzasadnione przypadki należy traktować takie zdarzenia jak zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia serwisu u operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie zmiany będą dokonywane i zamieszczane na stronie www.fundacjadlazwierzat.pl/regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca